Regulaminy i formularze

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I Postanowienia ogólne

 • Serwis prowadzący działalność pod adresem www.samouczektechniczny.pl administrowany jest przez: trk system 01-327 Warszawa, ul. Sochaczewska 26f, NIP 113-001-70-63, wpisany do rejestru CEIDG.
 • Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Serwisu jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego www.samouczektechniczny.pl.
 • Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

II Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 • Serwis – działalność pod adresem www.samouczektechniczny.pl prowadzący sprzedaż części oraz świadczący usługi znajdujące się w jego ofercie.
 • Właściciel – trk system 01-327 Warszawa, ul. Sochaczewska 26f, NIP 113-001-70-63.
 • Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów w Serwisie lub korzystający z usług zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu
 • Partner – producent, którego katalogi Właściciel publikuje na łamach Serwisu.
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
 • Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 • Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim produktów.

III Techniczne warunki korzystania ze Sklepu.

W celu korzystania ze Sklepu, Użytkownik powinien posiadać:

 • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
 • dostęp do sieci Internet;
 • adres poczty email.
 • Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.
 • Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 • Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
 • Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem www.samouczektechniczny.pl stanowiącą integralna część niniejszego regulaminu.

IV Realizacja zamówień

 • Infolinia Sklepu jest czynna od 8:30 -17:30 godziny, 5 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.
 • Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Klient dokonuje zamówienia Produktów wcześniej sprawdzając ich numer katalogowy oraz nazwę handlową na stronach internetowych Partnerów, dostępnych na stronie Sklepu.
 • Klient przy zamówieniu powinien sprawdzić nr katalogowy oraz nazwę handlową części na stronach Partnerów. Przy każdej zakładce Partnera zamieszczony został opis sposobu wyszukiwania. W razie wątpliwości Klient ma możliwość skorzystania z infolinii.
 • Klient składa zamówienie w następujący sposób:
  • wybór strony Partnera opublikowanej na stronie Sklepu
  • wybór na stronie Partnera modelu/ kategorii/ nazwy handlowej/ nr katalogowego
  • wypełnia formularz zamówienia i wysłanie go na adres email Serwisu
  • wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta
  • akceptując zamówienie poprzez wysłanie wiadomości zwrotnej
 • Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 • Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:
  • Nr unikalny zamówienia
  • Dane Sprzedającego i Kupującego
  • Opis produktu model/ kategoria/ nazwa handlowa/ nr katalogowy
  • Jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów
  • Cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy m.in transportu
  • Formę dostawy
  • Sposób płatności – płatność elektroniczna
 • W razie pytań bądź wątpliwości Serwis skontaktuję się z Klientem na adres email bądź nr telefon podany w formularzu zamówienia.
 • Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Serwisu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o stanie zamówienia w celu podjęcia decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia.
 • W przypadku, gdy towar jest niedostępny, Serwis ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Serwis zwróci Klientowi należność w terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o niemożliwości spełnienia świadczenia.
 • W wypadku, gdy Serwis nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Serwis może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie do nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy. W tym wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, a zwrot rzeczy następuje w takim wypadku na koszt Sprzedawcy.
 • W sytuacji, gdy Klient nie zdecyduje się na nabycie produktu podobnego w podobnej cenie o czym mówi pkt. 11, a dokonał wcześniej zapłaty, Sklep zobowiązuje się do zwrotu świadczonej ceny w ciągu 14 dni od powzięcia informacji o rezygnacji Klienta z jego nabycia.
 • Serwis obsługuje tylko zamówienia, których adres dostawy znajduje się na terenie Polski. Dostawa poza teren Polski może zostać dokonana po uprzednim ustaleniu kosztów dostawy.
 • Serwis dopuszcza możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy.

 

V Wysyłkowy serwis elektronarzędzi

 • Za pośrednictwem www.serwiselektronarzedzi.eu Właściciel świadczy usługę serwisu elektronarzędzi.
 • Właściciel dokonuję naprawy produktów marek zapewniających dostęp do części zamiennych.
 • Klient składa zamówienie w następujący sposób:
  • pobierając i drukując zlecenie naprawy (formularz dostępny jest na stronie www.samouczektechniczny.pl)
  • przesyłając produkt do naprawy na adres Właściciela Serwisu
  • Na podstawie oględzin Właściciel dokona wyceny usługi i niezwłocznie poinformuję Klienta o wysokości wynagrodzenia za naprawę.
  • Koszty dostawy produktu do naprawy ponosi Klient.
 • Wycena przesyłana do Klienta zawiera:
  • Nr unikalny zamówienia
  • Dane Serwisu i Kupującego
  • Opis produktu model/ kategoria/ nazwa handlowa/ nr katalogowy
  • Opis usterki
  • Proponowany sposób naprawy
  • Jednostkową i łączną cenę wszystkich świadczonych usług
  • Cenę usługi = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy m.in transportu
  • Formę dostawy
  • Sposób płatności – płatność elektroniczna
 • Właściciel rozpoczyna świadczenie usługi po wyraźnej akceptacji warunków wyceny.
 • Klient powinien wydać oświadczenie co do wyceny w ciągu 14 dni, wysyłając wiadomość e-mail lub wiadomość sms na nr infolinii dostępny na stronie. Wiadomość w celu sprawniejszej obsługi powinna zawierać nr zamówienia/nr wyceny oraz imię i nazwisko i/lub nazwę firmy.
 • Termin wykonania usługi naprawy nie przekracza 14 dni roboczych licząc od dnia wyrażenia zgody Klienta na realizacji usługi według informacji przedstawionej w wycenie.
 • W przypadku konieczności zamówienia specjalistycznego sprzętu bądź oprogramowania, a także w sytuacjach, od Serwisu niezależnych nie jest możliwe wykonanie zlecenia w pierwotnie ustalonym terminie, Serwis bezpośrednio z Klientem ustala realny termin wykonania usługi. Klient ma prawo odstąpienia od umowy, strony zwracają to co wzajemnie świadczyły.
 • Właściciel informuję o zakończeniu naprawy korzystając z danych podanych w formularzu. Właściciel ustala z Klientem sposób oraz termin dostawy.
 • Właściciel daję 6 miesięczną gwarancję na naprawione części. Termin liczony jest od dnia doręczenia produktu do Klienta.
 • Szczegółowe zasady gwarancji wysyłane są wraz z kalkulacją oraz fakturą VAT, które dołączone są do wysyłanych części. Gwarancja zostaje rozpatrzona na podstawie przedstawionej przez Klienta faktury VAT.

VI Forma płatności

Klient ma możliwość dokonania zapłaty ceny tytułem złożonego zamówienia lub złożonego zamówienia na usługę w następujących formach:

 • gotówką płatne przy odbiorze osobistym;
 • przelewem na wskazane przez Serwis konto bankowe;

Serwis po wyrażeniu zgody przez Klienta ma możliwość wysyłania faktur w formie elektronicznej na podany w zamówieniu adres email, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20.12.2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. poz. 1528)
W razie braku zgody Serwis wystawia faktury VAT w formie papierowej.
Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dany do faktury VAT.

VII Ceny.

Ceny produktów oraz usługi naprawy w Serwisie podawane są w polskich złotych, zawierają podatek VAT bez kosztów przesyłki i opłat celnych, w przypadku wysyłki poza teren Polski. Koszty przesyłki, doliczane są do sumy zamawianych produktów i/lub usług i ponosi je Klient.
Ceną ostateczną, wiążącą Serwis i Klienta jest cena produktu/usługi przesłana w mailu zatwierdzającym zamówienie

VIII Dostawa.

Użytkownik dokonuje wyboru rodzaju dostawy:

 • przedsiębiorstwo kurierskie;
 • Poczta Polska;
 • odbiór osobisty.

IX Prawo odstąpienia od umowy.

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających z Serwisu jako Konsumenci.

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271) Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 10 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres: trk system 01-327 Warszawa, ul. Sochaczewska 26f, NIP 113-001-70-63.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: trk system 01-327 Warszawa, ul. Sochaczewska 26f, NIP 113-001-70-63.

Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają Konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Serwis świadczenia o właściwościach zamówionych przez Konsumenta.

W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Serwis dokona zwrotu ceny Produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Klienta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. Serwis wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się TUTAJ.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach:
świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej,
dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
dostarczania prasy,
usług w zakresie gier hazardowych.

X Reklamacje składane przez Klientów dokonujących zakupu jako Konsumenci.

Produkty/usługi oferowane w Serwisie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową,( jeżeli Użytkownik dokonuje zakupu jako Konsument) zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)
Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane na adres trk system 01-327 Warszawa, ul. Sochaczewska 26f, NIP 113-001-70-63.
poprzez:
Wysyłanie wiadomość email.
Listownie.
lub w jakiejkolwiek dogodnej dla Klienta formie.
W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data wystąpienia, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
Serwis rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.
W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe (z powodu wyczerpania zapasów). Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.
Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.
Serwis wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
Formularz Reklamacyjny znajduję się TUTAJ.

XI Ochrona danych osobowych.

Informuje się Klientów, że administratorem danych osobowych zbieranych w procesie sprzedaży oraz świadczenia usług naprawy za pośrednictwem Serwisu jest trk system 01-327 Warszawa, ul. Sochaczewska 26f, NIP 113-001-70-63 na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zmianami). Dane osobowe przetwarzane są w celu:
realizacji umowy sprzedaży,
wykonaniu zleconej naprawy
dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
Dane osobowe przekazywane są operatorom systemów płatności oraz przedsiębiorstwom kurierskim w celu realizacji umowy.
W celu świadczenia marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług świadczonych przez administratora danych możliwe jest po uzyskaniu wyraźnej ZGODY Klienta. Zgoda na przetwarzanie danych w celu opisanym w zdaniu poprzednim jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.
Klient podaje swoje dane osobowe potrzebne do realizacji umowy dobrowolnie.
Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia z bazy danych. W celu realizacji tych uprawnień Klient może dokonać samodzielnie w każdej chwili po zalogowaniu się lub też może skontaktować się ze Sklepem m.in. wysyłając:
Wysyłając wiadomość email;
listownie;
lub w jakiejkolwiek innej dogodnej dla Klienta formie.
W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Klienta danych podanych w formularzach dostępnych na stronie https://serwiselektronarzedzi.eu/, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
wezwania Klienta do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,
Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Bazy danych zarejestrowane są zgodnie z wymogami w rejestrze zbiorów danych osobowych GIODO Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

XII Przepisy Końcowe.

Regulamin jest dostępny pod adresem https://serwiselektronarzedzi.eu/l.

Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku.
Serwis dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów, korzystających z Serwisu przed dniem wejścia w życie zmian.